2D26695F 614E 42A6 A6F6 4AE6562CB408

        วันที่ 28 ก.พ. 61 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอดิศร อำเภอลำลูกกา เพื่อติดตามการใช้ Internet ในโรงเรียน การอ่านออกเขียนได้ การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ตามนโยบาย สพฐ. พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้เด็กได้ฝึกการสื่อสารอย่างทั่วถึงทุกคน ทุกวัน รวมทั้งได้ทดสอบการใช้ Internet ของโรงเรียน ซึ่งดำเนินการได้เป็นอย่างมี และพบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน แนะนำการแก้ปัญหาโดยให้จัดทำระบบระบายน้ำรอบอาคารใหม่