page

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดงานวันครู ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในวิชาชีพครู โดยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในอำเภอลำลูกกา และหนองเสือ และ สพม. ๔ เป็นเจ้าภาพในอำเภอธัญบุรี   ในการนี้นายวิชัย แสงศรี ได้เป็นประธานเปิดงานวันครูที่อำเภอหนองเสือ และนายวิรุฬห์ แสงงาม เป็นเจ้ภาพเปิดงานในอำเภอหนองเสือ

 

ภาพกิจกรรม อำเภอธัญบุรี

                   อำเภอลำลูกกา๑     

                   อำเภอลำลูกกา ๒

                   อำเภอหนองเสือ