แขงขน3

        วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันภาษาไทยสำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี อำเภอลำลูกกา จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่โรงเรียนร่วมจิตประสาท อำเภอลำลูกกา