22 11 60 2

วันที่   21  พศจิกายน  2560  ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรม We Grow ตอนปฏิบัติการถาดหลุมสีเขียว  และร่วมพูดคุย  ในหัวข้อ "อาหารกลางวันยั่งยืนในโรงเรียนของไทย" ณ โรงเรียนวัดขุมแก้ว ซึ่งมูลนิธิการศึกษาไทย  และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเปิดตัวโครงการอาหารกลางวันยั่งยืน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมระบบอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสมวัย