page

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดการอบรมและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 15  พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2