กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

การขอหนงสอรบรองเงนเดอน ผรบบำนาญ 001

การขอหนงสอรบรองบำเหนจคำประกน ผรบบำนาญ 001

 กลุ่มนโยบายและแผน

Slideไไไ1

Slideไไไ2

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

กลุ่มอำนวยการ

การขอหนงสอยนยอมการหกเงนเดอน

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0001ขออนญาตจดการศกษาพนฐานโดยครอบครว

 

destfilename 0destfilename 1destfilename 2

 itec

เมนคมอปฏบตงาน

๑.กลุ่มอำนวยการ  <<คู่มือจาก  สพฐ

          -  คู่มือมาตรฐานเขต

          -  คู่มืองานสารบัญ

          -  คู่มืองานประชาสัมพันธ์

          -  คู่มืองานประชุม

          -  คู่มืองานอาคารสถานที่

          -  คู่มืองานสวัสดิการและสวัสดิภาพ

          -  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2019)

 

๒.กลุ่มนโยบายและแผน <<คู่มือจาก  สพฐ.  

          - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน วิเคราะห์งบประมาณ ของนาง เสมอใจ  ธิไชย

          - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน  วิเคราะห์งบประมาณ ของนางกรรณิกา  เถาปฐม   

          - คู่มือการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล ของนาง อรณิช ลีลาไว

          - คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน  ของนายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์

 

๓.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  <<คู่มือจาก  สพฐ

คู่มือการปฏิบัติงานเอกสารหลักฐานการศึกษา หลักสูตรแกนกลาง 2551

-  คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว

-   คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎหรือไม่มีสัญชาติไทย

-  คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา

แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน

 

๔.กลุ่มบริหารงานบุคคล  <<คู่มือจาก  สพฐ  

คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม    ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

คู่มือการปฏิบัติงาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

- คู่มือการปฏิบัติงาน การลาออกจากราชการ

- คู่มือการปฏิบัติงาน การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

คู่มือการปฏิบัติงาน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครู ละบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงาน งานรับโอนเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

   << 17 >>>>      << 21 >>     << วฐ1-3 >>

 

๕. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          - คู่มือครูกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          - คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตไปต่างประเทศ

 

๖.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  <<คู่มือจาก สพฐ.

การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา

การปฏิบัติงานการจัดจ้าง

การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง

 

๗.กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  <<คู่มือจาก สพฐ.

คู่มือการปฏิบัติงาน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 - คู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงาน การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบ และประเมินผลระบดับชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

๘.หน่วยตรวจสอบภายใน  <<คู่มือจาก สพฐ.

          คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

          - ขั้นตอนการให้บริการงานตรวจสอบภายใน

         - รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560(30 กันยายน 2560)

          - แผนผังการปฏิบัติงาน

 

๙. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

 - คู่มือกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารคู่มือกลุ่มส่งเสริมทางไกล

คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และระบบอินเทอร์เน็ต

 - คู่มือปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์

คู่มือปฏิบัติงาน งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าที่ ร้อยตรี นันทเดช โชคถาวร

- แจ้งปัญหา  DLTV

 

๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี

 - านนิติกร

 

  

กฎหมายปฏิบัติราชการ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษา

1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม nu

2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 nu

3.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 nu

4.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 nu

5.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 nu

6.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 nu

7.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 nu

8.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม nu

9.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม nu

10.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 nu

11.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 nu

12.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 nu

13.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 nu

14.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 nu

15.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 nu

16.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 nu

17.กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 nu

18.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550 nu

19.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553 nu

20.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555 nu

21.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 nu

22.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 nu

23.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 nu

24.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 nu

25.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 nu

26.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 nu

27.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 nu

28.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด nu

29.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม nu

>>> กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30.ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 nu

31.ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 nu

32.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 nu

>>> หนังสือเวียน

33.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก nu

34.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา nu

35.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา nu

36.หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ nu

37.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9/0132 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ nu

38.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย nu

>>> คำสั่งหัวหน้า คสช.

39.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา nu

40.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา nu

>>> กฎหมายอื่นๆ

41.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 nu

42.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 nu

 

 

 

 

flower