5

ดร.วิชัย แสงศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

วันเดือนปีเกิด ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๔ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๗๖ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๘๐๗
E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานภาพ สมรสกับนางประภัสสร แสงศรี   อาชีพรับราชการครู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี บุตร มี ๒ คน ได้แก่
         ๑. แพทย์หญิงฟารีดา แสงศรี จบการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันรับราชการและศึกษาต่อด้านอายุรกรรมหัวใจ ที่โรงพยาบาลซาหลุยส์ ประเทศเยอรมันนี
         ๒. แพทย์หญิงฟาติมา แสงศรี จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ และได้โควตาเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

ประวัติการศึกษา

 

วันเดือนปี ที่สำเร็จ คณะ สาขา มหาวิทยาลัย
๓๐ เมษายน ๒๕๒๗ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ๑) สาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๐

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาหลักสูตรและการ
สอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ๓  สิงหาคม ๒๕๕๓ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติการรับราชการ

 

          เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครู ระดับ ๑

          ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

          ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รวม ๓๖ ปี ๑๐ เดือน

 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปี ตำแหน่ง
๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ครู ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวฮีอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๒๗ อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านผักแว่นสปอ.เขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๓๓ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกุดยาลวนสปอ.ตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๓๕ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร
พ.ศ.๒๕๓๗ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ.๒๕๓๙ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ.๒๕๔๓ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร
พ.ศ.๒๕๔๔ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ.๒๕๔๖

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร

๑๘ ก.ค.๒๕๔๖-๒๖ มี.ค.๒๕๕๑
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑
๒๗ มี.ค. ๒๕๕๑– ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๘
๑ พ.ย. ๒๕๕๖ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑
๒๔ มี.ค.๒๕๕๙ – ๒๖ ต.ค.๒๕๕๙

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

 

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน (หลักสูตรสำคัญฯ)

 

หลักสูตรที่อบรม

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา

นักบริหารระดับสูง

(ส.นบส.) รุ่นที่ ๙

สำนักงาน

ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
พัฒนานักบริหารระดับสูง

กระทรวง

ศึกษาธิการ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๕๘- ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

 

ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่สากล สพฐ. ประเทศแคนาดา

๑๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

ศึกษาดูงานนวัตกรรมการใช้ ICT พัฒนาการเรียนการสอนในหน่วยงานและโรงเรียน ประเทศเกาหลี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐

 

ผลงานดีเด่น

 

วัน เดือน ปี

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน หน่วยงาน/สถาบัน/บุคคลที่มอบรางวัล

๒๓ พฤศจิกายน

๒๕๓๙

รองชนะเลิศอันดับ ๒ การบริหาร สปอ./ก ดีเด่น

เขตการศึกษา ๑๐

(อุบลราชธานี)

๒๕ พฤศจิกายน

๒๕๔๒

การประกันคุณภาพภายในดีเด่น สำนักงานการประถมศึกษาดีเด่นด้านการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

๑๗ พฤศจิกายน

๒๕๕๗

รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น ๑ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

๑๒ ตุลาคม

๒๕๕๘

เสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โล่เชิดชูเกียรติ นักบริหารการศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

๑๗ กุมภาพันธ์

๒๕๕๙

สพป.อ่อนหวาน โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมตามเกณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข