BF

อ.ธัญบุรี  
1 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  yt
2 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม yt
3 ทองพูลอุทิศ yt 
4 ธัญญสิทธิศิลป์ yt 
5 วัดขุมแก้ว yt 
6 วัดเขียนเขต yt 
8 วัดนาบุญ yt 
9 วัดมูลจินดาราม yt 
10 วัดสระบัว yt 
11 วัดแสงสรรค์ yt 
12 วัดอัยยิการาม yt 
  อ.ลำลูกกา  
13 กลางคลองสิบ yt 
14 เจริญดีวิทยา yt 
15 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม yt 
16 ชุมชนวัดทําเลทอง yt 
17 ร่วมจิตประสาท yt 
18 ร่วมใจประสิทธิ์ yt 
19 รวมราษฎร์สามัคคี yt 
20 วัดกลางคลองสี่ yt 
21 วัดเกตุประภา yt 
22 วัดคลองชัน yt 
23 วัดแจ้งลําหิน yt 
24 วัดชัยมังคลาราม yt 
25 วัดดอนใหญ่ yt 
26 วัดทศทิศ yt 
27 วัดธัญญะผล yt 
28 วัดนิเทศน์ yt 
29 วัดประชุมราษฏร์ yt 
30 วัดประยูรธรรมาราม yt 
31 วัดปัญจทายิกาวาส yt 
32 วัดพิรุณศาสตร์ yt 
33 วัดพืชอุดม yt 
34 วัดโพสพผลเจริญ yt 
35 วัดมงคลรัตน์ yt 
36 วัดลาดสนุ่น yt 
37 วัดลานนา yt 
38 วัดสมุหราษฎร์บํารุง yt 
39 วัดสุวรรณ yt 
40 วัดโสภณาราม yt 
41 วัดอดิศร yt 
42 สหราษฎร์บํารุง yt 
  อ.หนองเสือ  
43 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) yt 
44 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) yt 
45 ชุมชนบึงบา yt 
46 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ yt 
47 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ yt 
48 นิกรราษฎร์บูรณะ yt 
49 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา yt 
50 วัดจตุพิธวราวาส yt 
51 วัดจุฬาจินดาราม yt 
52 วัดเจริญบุญ yt 
53 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล yt 
7 วัดนพรัตนาราม yt 
54 วัดปทุมนายก yt 
55 วัดโปรยฝน yt 
56 วัดพวงแก้ว yt 
57 วัดราษฎรบํารุง yt 
58 วัดศรีคัคณางค์ yt 
59 วัดศรีสโมสร yt 
60 วัดสอนดีศรีเจริญ yt 
61 วัดสุขบุญฑริการาม yt 
62 วัดแสงมณี yt 
63 ศาลาลอย yt 
64 แสนจําหน่ายวิทยา yt 
65 แสนชื่นปานนุกูล yt
66 หิรัญพงษ์อนุสรณ์ yt 
67 อยู่ประชานุเคราะห์ yt 

เมนคมอปฏบตงาน

๑.กลุ่มอำนวยการ  <<คู่มือจาก  สพฐ

          -  คู่มือมาตรฐานเขต

          -  คู่มืองานสารบัญ

          -  คู่มืองานประชาสัมพันธ์

          -  คู่มืองานประชุม

          -  คู่มืองานอาคารสถานที่

          -  คู่มืองานสวัสดิการและสวัสดิภาพ

          -  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2019)

 

๒.กลุ่มนโยบายและแผน <<คู่มือจาก  สพฐ.  

          - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน วิเคราะห์งบประมาณ ของนาง เสมอใจ  ธิไชย

          - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน  วิเคราะห์งบประมาณ ของนางกรรณิกา  เถาปฐม   

          - คู่มือการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล ของนาง อรณิช ลีลาไว

          - คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน  ของนายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์

 

๓.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  <<คู่มือจาก  สพฐ

คู่มือการปฏิบัติงานเอกสารหลักฐานการศึกษา หลักสูตรแกนกลาง 2551

-  คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว

-   คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎหรือไม่มีสัญชาติไทย

-  คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา

แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน

 

๔.กลุ่มบริหารงานบุคคล  <<คู่มือจาก  สพฐ  

คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม    ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

คู่มือการปฏิบัติงาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

- คู่มือการปฏิบัติงาน การลาออกจากราชการ

- คู่มือการปฏิบัติงาน การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

คู่มือการปฏิบัติงาน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครู ละบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงาน งานรับโอนเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

   << 17 >>>>      << 21 >>     << วฐ1-3 >>

 

๕. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          - คู่มือครูกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          - คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตไปต่างประเทศ

 

๖.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  <<คู่มือจาก สพฐ.

การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา

การปฏิบัติงานการจัดจ้าง

การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง

 

๗.กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  <<คู่มือจาก สพฐ.

คู่มือการปฏิบัติงาน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 - คู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงาน การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบ และประเมินผลระบดับชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

๘.หน่วยตรวจสอบภายใน  <<คู่มือจาก สพฐ.

          คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

          - ขั้นตอนการให้บริการงานตรวจสอบภายใน

         - รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560(30 กันยายน 2560)

          - แผนผังการปฏิบัติงาน

 

๙. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

 - คู่มือกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารคู่มือกลุ่มส่งเสริมทางไกล

คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และระบบอินเทอร์เน็ต

 - คู่มือปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์

คู่มือปฏิบัติงาน งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าที่ ร้อยตรี นันทเดช โชคถาวร

- แจ้งปัญหา  DLTV

 

๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี

 - านนิติกร

 

  

 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

การขอหนงสอรบรองเงนเดอน ผรบบำนาญ 001

การขอหนงสอรบรองบำเหนจคำประกน ผรบบำนาญ 001

 กลุ่มนโยบายและแผน

Slideไไไ1

Slideไไไ2

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

กลุ่มอำนวยการ

การขอหนงสอยนยอมการหกเงนเดอน

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0001ขออนญาตจดการศกษาพนฐานโดยครอบครว

 

destfilename 0destfilename 1destfilename 2

 itec