พิมพ์
ฮิต: 89

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

1. รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
2. แนวการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพป.ปทุมธานี เขต 2
3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
4. มาตรการกลไกรและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
5. มาตรการการป้องกันการรับสินบน
6. มาตรการในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
7. คำสั่งผู้ควบคุม และผู้รับผิดชอบมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต