ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้จัดทำโครงการพัฒนาการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จะดำเนินการอบรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐             ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต ๒

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า.....................................................ข้าราชการครูโรงเรียนนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์ให้......................................................ไปเป็นวิทยากรในการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ    หนังสือขอเชิญวิทยากร

                       คำสั่ง