ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้จัดทำโครงการพัฒนาการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จะดำเนินการอบรมให้แก่บุคลากรในสังกัด โรงเรียนละ ๑ คน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ กลุ่มละ ๑ คน  ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐             ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต ๒

             ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียน/กลุ่มต่าง ๆ ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

เอกสารแนบ