เรื่อง การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ที่ส่งเสริมศักยภาพ
ในตัวชี้วัดสำคัญของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (ภาครัฐบาล)

เอกสารแนบ