เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 1) วัดขุมแก้ว 2) วัดแสงสรรค์ 3) วัดโพสพผลเจริญ 4) วัดประชุมราษฏร์ 5) วัดสมุหราษฎร์บํารุง6) วัดชัยมังคลาราม7) อยู่ประชานุเคราะห์8) ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 9) วัดเจริญบุญและ 10) วัดศรีสโมสร

                   ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ข้าราชการครูในโรงเรียนของท่าน จำนวน 1 คน กรอกแบบสอบถามใน google forms รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยด่วนที่สุด ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 10.00 น. ของวันอาทิตย์ที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560   (ตามเอกสารแนบ)

กลุ่มนโยบายและแผน

สพป.ปท. 2

29  กรกฎาคม  2560

 

qr obec