จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ดังรายชื่อที่แนบ)

Download