ด่วนที่สุด

เรื่อง รายงานการใช้งบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนปกติ ครั้งที่ 2 (11 พฤษภาคม 2560)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนปกติ

ตามที่ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของโรงเรียนที่ได้รับงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนปกติอยู่ โดยขอให้โรงเรียนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการกรอกข้อมูลเมื่อมีความเคลื่อนไหวจนสิ้นสุดโครงการให้เป็นปัจจุบันด้วย หากดำเนินการล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ นั้น

ในการนี้ สพฐ. ได้กำชับการดำเนินการรายละเอียดตามการเชื่อมโยงที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและเร่งการดำเนินการให้เป็นไปตามการกำชับของ สพฐ. โดยด่วนที่สุด

http://210.1.20.40/~eme40/board.php?id=&option=viewer&ques_id=4743

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป