เรื่อง รายงานการใช้งบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนปกติ ครั้งที่ 2
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนปกติ

    ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจสอบและเร่งการดำเนินการให้เป็นไปตามกระดานข่าว
ที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ