การขยายทอดตลาดอาคารเรียน แบบสามัญ ขนาด 16 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
ของโรงเรียนชุมชมเลิศพินิจพิทยาคม

เอกสารแนบ