แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ให้โรงเรียนจำนวน 41 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3

Download