title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

              ด้วยโรงเรียนวัดนาบุญ  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัด ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 152 รายการ  จึงขอเชิญผู้มีความประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาหนังสือเรียนและหนังสือ แบบฝึกหัดตามกำหนดการดังนี้

           1. รับเอกสารการและยื่นซองเสนอราคา ระหว่างวันที่  3 - 9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560   เวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดนาบุญ
             2. เปิดซองเสนอราคา วันที่  10  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดนาบุญ

             โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดนาบุญ  (ประกาศ)