โรงเรียนวัดแจ้งลำหินมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศ)