title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

 

ด้วยโรงเรียนวัดสระบัว โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามคำสั่งที่ 22 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่าง อาคารเรียน สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดสระบัว

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดสระบัว

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนวัดสระบัว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-546-1294   ในวันและเวลาราชการ

(ประกาศ)