DSCF1531

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560  เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ และนำความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก (ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่)

DSCF1545

DSCF1564

DSCF1565

DSCF1580

DSCF1596

DSCF1648

DSCF1651

DSCF1667

DSCF1687

DSCF1708

DSCF1765

DSCF1820