title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

17212003 1297480373674112 5667408822228316555 o

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ และนำความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก (ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่)

17157679 1297477147007768 7770819713367864570 o

17157629 1297480760340740 6212419295383228884 o

17158867 1297494477006035 6173089345210812043 o

17159336 1297480687007414 8004748624680427118 o

17218371 1297483607007122 1426946838778567740 o

17212018 1297503037005179 5009963288424759840 o

17097999 1297502403671909 236422714221379202 o