title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

17159283 1297482347007248 2272424790038450564 o

ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ และนำความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก (ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่)17191798 1297475453674604 1867501299813551645 o

17157481 1297490913673058 159595069216056816 o

 

17159175 1297509010337915 5132965062857023374 o

17097169 1297498873672262 5388611822242246446 o

17159193 1297502530338563 4131852465030508598 o

17159252 1297523753669774 1124756614707883210 o

17212006 1297489683673181 7485786918057270503 o

17218488 1297524837002999 2764249396551187001 o