วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดสุวรรณได้จัดงานกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ภาพกิจกรรม

17230202 1411333152251079 1264592068 o