256178226 l

title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์

เรื่อง   โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

----------------------------------------

   

                ตามประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ลงวันที่ วันที่ 26  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ของโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 นั้น

                บัดนี้  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้  (เอกสารแนบ)