title menu 1

title menu 2

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

   ด้วยโรงเรียนวัดเกตุประภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจาก เงินงบประมาณโรงเรียนวัดเกตุประภา จึงประกาศรับสมัครครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ... (เอกสารแนบ)