title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

290x315
header sm nation

 header sp nation

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
สาระนาฏศิลป์

 

ลำดับการแข่งขันสาระนาฏศิลป์

 

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพป

 

ลำดับที่การแข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนในสังกัด-สพม.

 

ตารางการแข่งขันสาระนาฏศิลป์

 

3

หมายเหตุ

1  คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขันและประกาศให้ทราบ

2  กำหนดเวลาเริ่มการแข่งขันอาจมีการเลื่อนเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ตามเวลาการแข่งขันจริงในวันแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนทุกคนทุกกิจกรรมรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันพร้อมนำเอกสารหลักฐานการแสดงตน(ถ้ามี)มอบให้กรรมการรับรายงานตัว   เวที   ในวันแข่งขันก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน1 ชั่วโมง

ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อกรรมการกำกับเวทีด้านหลังเวทีก่อนขึ้นเวทีขณะที่ชุดแสดงก่อนลำดับที่ของตนกำลังแสดงบนเวที 2 ลำดับ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ให้ส่งรูปเล่มการสร้างสรรค์การแสดง จำนวน 5 ชุด มาที่คุณอติพร  บุญบาง  สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2 ถนนวิภาวดีรังสิตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี12130  ภายในวันที่ 24 มกราคม 2560

 

map tm

25600106 2map

25600106 4map