title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

ศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  แจ้งประชาสัมพันธ์  ขอให้โรงเรียนที่สมัครประกวดแข่งขันศิลปหัถกรรม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกประเภท/ทุกระดับ  ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรูปเล่ม ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  เวลา 12.00 น.  ณ ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  (จำนวน โครงงานละ 6 ชุด)    และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานทุกประเภทมารับรายงานโครงงาน ที่ศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ตั้งแต่เวลา 13.00  ถึง 16.30 น.