ศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  แจ้งประชาสัมพันธ์  ขอให้โรงเรียนที่สมัครประกวดแข่งขันศิลปหัถกรรม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกประเภท/ทุกระดับ  ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรูปเล่ม ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  เวลา 12.00 น.  ณ ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  (จำนวน โครงงานละ 6 ชุด)    และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานทุกประเภทมารับรายงานโครงงาน ที่ศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  ตั้งแต่เวลา 13.00  ถึง 16.30 น.