title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Good Practices)

๑.ชื่อผลงาน : กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๒.ชื่อผู้นำเสนอผลงาน นางสาวระพีพรรณ  คณาฤทธิ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

              โรงเรียนวัดสุวรรณ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๙ ๕๒๐๙  โทรสาร  ๐ ๒๕๔๙ ๕๒๑๐

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

              e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.ความเป็นมา/แนวคิด

                   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ในหมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา บัญญัติว่า “การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองได้ และ ถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียน สามารถ พัฒนาตามธรรมชาติ และ เต็มตามศักยภาพ

                   มาตรา ๖ บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”

                   มาตรา ๒๒ บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”

                   หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ กระทรวงได้กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้โรงเรียนทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าที่ในการบริหารโดยทำให้โรงเรียนเป็นฐานหรือศูนย์กลางของการบริหาร และจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนที่จะสร้างคุณค่า ความรับผิดชอบ ความผูกพัน ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน หรือจะกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะมีบทบาทสำคัญ ในกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่ต้องการ คือ คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   ประกอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีการกำหนดให้มีการทดสอบระดับชาติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นประจำทุกปี เพื่อทดสอบมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว โรงเรียนวัดสุวรรณยังมีผลสัมฤทธิ์ ไม่เป็นที่น่าพอใจ

                   โรงเรียนวัดสุวรรณ อำเภอลำลูกกา ซึ่งจัดการศึกษาใน ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนสูงขึ้น และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และในทุกระดับชั้น

                   ซึ่งส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ คือ ผู้บริหาร และการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจของโรงเรียน บทบาทของผู้บริหารจะเป็นผู้นำ สนับสนุน การใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและชุมชน ความดี ความเก่งและความสุขของผู้เรียนในแต่ละพื้นที่ ภูมิศาสตร์ ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี และความคาดหวังของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการศึกษา ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบของสถาน ศึกษาซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของชุมชน และบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนทั้งบริบททางเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

                   โรงเรียนวัดสุวรรณ อำเภอลำลูกกา จึงมีการบริหารจัดการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management = SBM) เริ่มต้นจากการร่วมกันกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับผู้เรียนว่าภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต้องการเห็นนักเรียนเป็นอย่างไร ต้องการเห็นโรงเรียนเป็นอย่างไร ต้องการเห็นประสิทธิภาพการบริหารจัดการเป็นอย่างไร

                   แนวคิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

                   ๑.กลยุทธ์ หมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis กล่าวคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน   จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อประกอบการวางแผนการในการใช้วิธีการ และทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, http://th.wikipedia.org/wiki)

                   ๒.การพัฒนา หมายถึง การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบหรือการทำให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. ๒๕๒๖, หน้า ๑)

                   ๓.คุณภาพการศึกษา(Quality of Education) หมายถึง การบ่งชี้คุณลักษณะที่มีความเป็นเลิศทางด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ โดยผ่านกระบวนการผลิตเป็นระบบ ประกอบด้วยปัจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิตตามกรรมวิธีการวัดด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม (อุทุมพร จามรมาน ๒๕๔๔ : ๓๙)

                   ๔.ยกระดับ หมายถึง ทำให้ระดับหรือมาตรฐานสูงขึ้น (ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary)

                   ๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ปราณี กองจินดา (๒๕๔๙, หน้า ๔๒)

                   ดังนั้น “กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” พอสรุปได้ว่า เป็นการวางแผนงานเพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและนักเรียนให้เข้าใจ เข้าถึง เพื่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการจัดการกับตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานของบุคคลโดยบูรณาการองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ สู่ความเป็นเลิศทางด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ โดยผ่านกระบวนการผลิตเป็นระบบ ประกอบด้วยปัจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิตตามกรรมวิธีการวัดด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม ทำให้มาตรฐานสูงขึ้น จนประผลสำเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย

                   ในการดำเนินการได้ใช้ทฤษฎีต่างๆ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) ปัจจัยสำคัญการบริหารที่สำคัญมี ๔ อย่าง ที่เรียกว่า ๔Ms ได้แก่ ๑.คน(Man) ๒.เงิน(Money) ๓.วัสดุสิ่งของ(Materials) ๔.การจัดการ (Management)

 

แผนภาพที่ ๑ แสดงปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการบริหาร

                   มาใช้ประกอบกับวงจรเดมมิ่ง โดยดำเนินการวางแผน (Plan) เป็นการวางโครงสร้าง วางบุคคลให้เหมาะกับงาน การดำเนินงาน (Do) เป็นการปรับเปลี่ยน การปรับปรุงพัฒนา (Action) เป็นการนำผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนางาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓ หน้า ๑๐)

 

แผนภาพที่ ๒ แสดงวงจรเดมิ่ง

นอกจากจะใช้วงจรเดมิ่งในการดำเนินงานทั้งหมดแล้ว ในแต่ละขั้นตอนยังใช้วงจรเดมิ่งเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ทั้งขั้นวางแผน ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นประเมิน และขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุง

 

แผนภาพที่ ๓ แสดงการใช้วงจรเดมิ่งทุกขั้นตอน

การพัฒนาให้ประสพผลสำเร็จต้องใช้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้ง ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคลากรทางการศึกษา
คณะครู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ชุมชน
ผู้บริหารสถานศึกษา

 

แผนภาพที่ ๔ แสดงความร่วมของทุกภาคส่วน

๔.วัตถุประสงค์

                   ๔.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ ๑

                   ๔.๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้สูงขึ้น

                   ๔.๓ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                   ๔.๔ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับ สพฐ. (แบบทดสอบกลาง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒

๕.กลุ่มเป้าหมาย

                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖.ขอบเขตในการดำเนินการ

                   โรงเรียนวัดสุวรรณ อำเภอลำลูกกา ใน ๑ ปีการศึกษา

๗.กระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

                   ๗.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ กรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียน ท่านพระครูสุวรรณวรการ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้บริหารเป็นอย่างดี ผู้ปกครองร่วมแนะนำโรงเรียนในการประชุมผู้ปกครอง และพร้อมให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ชุมชนให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง คุณครูมีความรับผิดชอบ เป็นต้น (ภาคผนวก ก – อ)

                   ๗.๒ นำผลการวิเคราะห์มาดำเนินการ

                       ๗.๒.๑ วางแผน (Plan)

                                ๑) วางแผน วางโครงสร้าง วางบุคคลให้เหมาะกับงาน

                                ๒) จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร (ภาคผนวก ฮ – ขข) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายใน (ภาคผนวก คค – ชช) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ภาคผนวก ซซ – ฒฒ) โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน (ภาคผนวก ณณ – ถถ)

                                ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รับผิดชอบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายโครงการ/กิจกรรม

                                ๔) ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคผนวก ฉ)

                                ๕) มอบหมายงานจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายกลุ่มสาระ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

                                ๖) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาสนับสนุนการดำเนินงาน แก้ปัญหาและจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อคุณภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน (ภาคผนวก ช)

                                ๗) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ผู้ปกครองนักเรียน (ภาคผนวก ก, ข, ณ)

                                ๘) คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อหาสาเหตุและอุปสรรคในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ

การดำเนินการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ และโครงการ/กิจกรรม

 

                  

นักเรียนมีความรู้ความสารถเต็มตามศักยภาพ ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะสำคัญ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง

ชุมชน สถานศึกษา

ความคาดหวังของ

สังคม

ประเทศชาติ

 

แผนภาพที่ ๕ การดำเนินงานบริหารงานวิชาการ

                        

                       ๗.๒.๒ การดำเนินงาน (Do)

                                ๑) เป็นการปฏิบัติร่วมกันของทุกคนทุกฝ่าย

                                ๒) ปูพื้นฐานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถร่วมกันปฏิรูปโรงเรียนได้ ดังนี้

                                    (๑) การสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ  และการตัดสินใจของโรงเรียนได้ทราบ โดยเฉพาะ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และครูทุกคนในโรงเรียน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในความรับผิดชอบ การใช้อำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิผล ในการสร้างความเข้มแข็งในบทบาทใหม่ของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู ควรที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะความสามารถในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู และการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ใหม่

                                    (๒) ผู้บริหาร และคณะครู เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีรายละเอียดในการอบรม ดังนี้

                                          - ๑๐ มิ.ย.๕๘ ประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน

                                          - ๑๕ – ๑๗ มิ.ย.๕๘ อบรมผู้ดูแลระบบ ICT

                                          - ๑๘ มิ.ย.๕๘ อบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด BBL (ภาคผนวก ทท)

                                          - ๑๙ มิ.ย.๕๘ อบรมการพัสดุด้วยระบบ EGP

                                          - ๒๙ มิ.ย.๕๘ อบรมการจัดสอบ PISA

                                          - ๓๐ มิ.ย.๕๘ อบรมการจัดสอบ PISA

                                          - ๓ ก.ค.๕๘ ประชุมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ภาคผนวก ธธ)

                                          - ๔ – ๕ ก.ค.๕๘ อบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด BBL

                                          - ๑๐ ก.ค.๕๘ อบรมการจัดทำแผนด้วยแนวคิด BBL

                                          - ๑๐ – ๑๑ ก.ค.๕๘ อบรมการสอบวิทยาศาสตร์

                                          - ๑๑ – ๑๒ ก.ค.๕๘ อบรมการจัดทำเอกสารหลักสูตรแกนกลาง

                                          - ๑๒ – ๑๓ ก.ค.๕๘ อบรมการบูรณาการจัดกิจกรรมสหกรณ์ (ภาคผนวก นน)

                                          - ๑๓ – ๑๔ ก.ค.๕๘ อบรมการจัดกิจกรรมแนะแนว (ภาคผนวก บบ)

                                          - ๑๗ ก.ค.๕๘ อบรมการใช้ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (ภาคผนวก ปป)

                                          - ๑๘ – ๑๙ ก.ค.๕๘ อบรมทำแผนบูรณาการ BBL

                                          - ๒๐ ก.ค.๕๘ ร่วมประชุมกับ อบต.บึงทองหลาง

                                          - ๒๓ ก.ค.๕๘ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย

                                          - ๒๔ – ๒๖ ก.ค.๕๘ อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กพิเศษ

                                          - ๒๗ – ๒๙ ก.ค.๕๘ อบรมการสอนสังคมศึกษา

                                          - ๒๙ ก.ค.๕๘ อบรมระบบดูแลนักเรียน

                                          - ๓๐ ก.ค. – ๑ ส.ค.๕๘ ศึกษาดูงาน จ.จันทบุรี

                                          - ๕ – ๙ ส.ค.๕๘ ศึกษาดูงาน จ.กระบี่ (ภาคผนวก ผผ)

                                          - ๘ – ๙ ส.ค.๕๘ อบรมการแนะนำการท่องเที่ยง จ.ปทุมธานี

                                          - ๑๕ – ๑๖ ส.ค.๕๘ อบรมการสอนภาษาไทย (ภาคผนวก ฝฝ)

                                          - ๑๗ – ๑๘ ส.ค.๕๘ ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการยิ่งเท่ยิ่งน่ารักฯ (ภาคผนวก พพ)

                                          - ๒๐ – ๒๑ ส.ค.๕๘ อบรมการสอนภาษาอังกฤษ

                                          - ๒๑ ส.ค.๕๘ อบรมการจัดกิจกรรมแนะแนว

                                          - ๒๕ ส.ค.๕๘ อบรมการจัดกิจกรรมสภานักเรียน

                                          - ๒๖ ส.ค.๕๘ อบรมส่งเสริมสุขภาพ อย.น้อย

                                          - ๒ ก.ย.๕๘ ศึกษาดูงาน จ.ราชบุรี

                                          - ๓ ก.ย.๕๘ อบรมการซ่อมบำรุงดาวเทียม

                                          - ๕ – ๗ ก.ย.๕๘ อบรมการจัดการสอนลูกเสือ

                                          - ๑๗ ก.ย.๕๘ อบรมการดำเนินงานพันธุกรรมพืช

                                          - ๒๐ – ๒๑ ก.ย.๕๘ ศึกษาดูงาน จ.จันทบุรี

                                          - ๒๑ ก.ย.๕๘ อบรมการกรอกข้อมูลนักเรียน

                                          - ๓๐ ก.ย.๕๘ อบรมการจัดกิจกรรมปฐมวัย

                                          - ๑ ต.ค.๕๘ อบรมการสอบอ่าน

                                          - ๒ – ๓ ต.ค.๕๘ อบรมการใช้งาน DLTV (ภาคผนวก ฟฟ)

                                          - ๑๒ ต.ค.๕๘ ร่วมประชุม อบต.บึงทองหลาง

                                          - ๑๔ – ๑๘ ต.ค.๕๘ ศึกษาดูงาน จ.กระบี่

                                          - ๑๘ – ๒๒ ต.ค.๕๘ อบรมการสอนลูกเสือ

                                          - ๑๙ ต.ค.๕๘ ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการยิ่งเท่ยิ่งน่ารักฯ

                                          - ๒๙ ต.ค.๕๘ อบรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

                                          - ๓ พ.ย.๕๘ อบรมการสอนวิทยาศาสตร์

                                          - ๔ พ.ย.๕๘ อบรมการสอนคณิตศาสตร์ (ภาคผนวก ภภ)

                                          - ๑๓ พ.ย.๕๘ ประชุมการจัดสอบธรรมะ

                                          - ๑๖ พ.ย.๕๘ อบรมการสอนสังคมศึกษา

                                          - ๑๘ พ.ย.๕๘ ประชุมการจัดกิจกรรมลอยกระทงวัดสุวรรณ

                                          - ๒๓ – ๒๖ พ.ย.๕๘ ดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

                                          - ๒๖ พ.ย.๕๘ อบรมการวัดผลประเมินผลภาษาไทย

                                          - ๑๓ ม.ค.๕๙ อบรมการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย (ภาคผนวก มม)

                                          - ๑๓ – ๑๔ ม.ค.๕๙ อบรมการสอนภาษาอังกฤษ

                                          - ๑๔ – ๑๕ ม.ค.๕๙ อบรมการสอนวิทยาศาสตร์

                                          - ๒๑ ม.ค.๕๙ ประชุมการประเมินหลักสูตร

                                          - ๒๖ ม.ค.๕๙ ประชุมการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย

                                          - ๒๘ ม.ค.๕๙ ประชุม อบต.บึงทองหลาง

                                          - ๑ ก.พ.๕๙ อบรมโปรแกรมการวัดผลประเมินผล (ภาคผนวก ยย)

                                          - ๔ ก.พ.๕๙ ประชุมการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย

                                          - ๙ ก.พ.๕๙ อบรมออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย

                                          - ๑๑ – ๑๓ ก.พ.๕๙ อบรมการจัดสอบ O-net

                                          - ๑๘ ก.พ.๕๙ ประชุมการประเมินหลักสูตร (ภาคผนวก รร)

                                          - ๒๔ ก.พ.๕๙ ประชุมการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย

                                          - ๒๔ – ๒๖ ก.พ.๕๙ ประชุมการจัดทำหลักสูตรเพื่อการอาชีพ(ภาคผนวก ลล)

                                          - ๒๙ ก.พ.๕๙ ประชุมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน (ภาคผนวก วว)

                                          - ๒ – ๔ มี.ค.๕๙ ประชุมการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย

                                          - ๗ มี.ค.๕๙ ประชุมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

                                          - ๘ มี.ค.๕๙ ประชุมการจัดสอบอ่าน

                                          - ๑๖ มี.ค.๕๙ ประชุมการดำเนินงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                                          - ๑๗ มี.ค.๕๙ ประชุมการประเมินหลักสูตร

                                          - ๑๗ มี.ค.๕๙ ประชุม อบต.บึงทองหลาง

                                          - ๒๐ – ๒๑ มี.ค.๕๙ อบรมการเงินและพัสดุ

                                          - ๒๑ – ๒๒ มี.ค.๕๙ ประชุมการดำเนินงานสภานักเรียน (ภาคผนวก ศศ)

                                          - ๒๓ มี.ค.๕๙ อบรมการใช้งาน School Smiss (ภาคผนวก ษษ)

                                          - ๒๔ มี.ค.๕๙ ประชุมการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย (ภาคผนวก สส)

                                          - ๒๕ มี.ค.๕๙ อบรมการวิเคราะห์ผลการอ่าน

                                          - ๒๙ – ๓๐ มี.ค.๕๙ อบรมการสอนแจกลูกคำ

                                          - ๓๐ มี.ค.๕๙ ประชุมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

                                          - ๑ – ๒ เม.ย.๕๙ อบรมการสอนการอ่านการเขียน

                                          - ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ อบรมการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                                          - ๔ – ๕ เม.ย.๕๙ อบรมการพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมภาษาไทย

                                          - ๑๘ – ๒๔ เม.ย.๕๙ อบรมการสอนลูกเสือสามัญ

                                ๓) จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน (ภาคผนวก อ)

                                ๔) วิเคราะห์ตัวชี้วัดจากปีการศึกษาเดิมที่นักเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์

                                ๕) ออกแบบเครื่องมือหรือนวัตกรรม

                                ๖) สร้างเครื่องมือ หรือนวัตกรรมที่ออกแบบไว้

                                ๗) ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน โดยเฉพาะในมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

                                ๘) จัดกิจกรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ในชั่วโมงสอน

                                ๙) จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนในช่วงเช้า และช่วงเย็น

                                ๑๐) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

                                ๑๑) จัดสอบ PRE O-Net  โดยใช้ข้อสอบ กระดาษคำตอบ การคุมสอบเวลาสอบเสมือนจริง ทุกประการ ตามแนวทางการสอบของ สทศ.

                                ๑๒) สร้างแรงจูงใจ (รางวัล) ให้กับนักเรียนในการสอบ O-Net ที่มีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละกลุ่มสาระ

                                ๑๓) เสริมแรงให้บุคลากรที่ผลการทดสอบของนักเรียนยอดเยี่ยม

                                ๑๔) จัดอบรมโดยให้ครูที่มีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิควิธีการให้กับครูท่านอื่น

                                ๑๕) มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

                                ๑๖) จัดกิจกรรมต่างตามโครงการในแผนปฏิบัติการ

                                      - โครงการพัฒนาหลักสูตร

                                      -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายใน

                                      - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                      - โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน

                                ๑๗) สรุปเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ประชุมครู

            P                                                                    

                  

คัดกรอง / รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

 

                                                               

วิเคราะห์หลักสูตร / มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

 

 

           D

ออกแบบเครื่องมือ

            

สร้างเครื่องมือเพื่อพัฒนา

 

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามเครื่องมือที่สร้าง

 

 

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน

C

โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายใน

 

        

นิเทศ / กำกับติดตาม

รายงานผลการดำเนินงาน

นผลการดำเนินงาน

 

A

ประเมินผล / สรุปผล/ รายงานผลผล

และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

และ

                     

        

แผนภาพที่ ๖ การดำเนินงานตามทฤษฎีของเดมิ่ง

                       ๗.๒.๓ การตรวจสอบประเมินผล (Check)

                                ๑) ผู้บริหารนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นระยะ

                                ๒) ฝ่ายวิชาการนิเทศภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

                                ๓) สำรวจความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน ของผู้ร่วมกิจกรรม

                                ๔) เป็นการประเมินตนเอง เพื่อการปรับเปลี่ยน การปรับปรุงพัฒนา

                         ๗.๒.๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action)

                                ๑) ฝ่ายวิชาการรายงานผลการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ผู้บริหารทราบ

                                ๒) นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ ร่วมกัน

                                ๓) การวางแผนจัดทำโครงการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว

                                ๔) ปรับเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบให้ตรงกับความรู้ความสามารถ

                                ๕) นำเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอคำปรึกษา คำแนะนำ ในการปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป

๘.การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ

                   ๘.๑ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาโรงเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                   ๘.๒ ประชุม สร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนร่วมเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                   ๘.๓ ออกแบบระบบการบริหารจัดการเชิงระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมโดยใช้ทฤษฎีระบบ วงจรเดมมิ่ง (Demming Cycle)

                   ๘.๔ ปฏิบัติงานตามหลักการที่ทุกคนมีส่วนร่วม

                   ๘.๕ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ประเมินผล

                   ๘.๖ สรุปผลการจัดดำเนินโครงการ และวางตัวบุคลากรที่รับผิดชอบเหมือนเดิม

                   ๘.๗ ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ

                         ๘.๗.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น

                         ๘.๗.๒ ครูทุกท่านให้ความร่วมมือ ทุ่มเทกับนักเรียน เสียสละ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

                         ๘.๗๓ นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียน และมุ่งมั่นที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น

                         ๘.๗.๔ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียน

๙.ผลการปฏิบัติงาน

                   ๙.๑ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน

                   ๙.๒ ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                   ๙.๓ มีการปรับปรุง พัฒนางาน โดยครูทุกคนมีส่วนร่วม มีการทำงานเป็นทีม

                   ๙.๔ บุคลากรทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเอง

                   ๙.๕ ทำให้ส่งผลไปสู่คุณภาพนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                   ๙.๖ โรงเรียนวัดสุวรรณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

                   ๙.๗ โรงเรียนวัดสุวรรณผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และค่าเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน ๔ กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ภาคผนวก หห – จจจ)

                   ๙.๘ โรงเรียนเป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการ  

                   ๙.๙ การนำกลยุทธ์ไปพัฒนาผู้เรียนได้ประสบผลสำเร็จ

๑๐.ปัจจัยที่ทำให้วิธีการประสบผลสำเร็จ

                   ๑๐.๑ บุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนมีความตระหนักคิดที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

                   ๑๐.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน หรือภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา เสียสละเวลา ทรัพย์สินส่วนตัวในการร่วมพัฒนาโรงเรียน

                   ๑๐.๓ ครูต้องพัฒนาตนเอง และเสียสละเวลาในการดำเนินการ ทั้งในและนอกเวลาราชการ ทั้งในภาระหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเต็มตามศักยภาพ

                   ๑๐.๔ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียน

                   ๑๐.๕ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียน

                   ๑๐.๖ ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียในการเป็นเจ้าของโรงเรียน

๑๑.ประโยชน์ที่ได้รับ

                   ๑๑.๑ นักเรียนได้รับความรู้เต็มตามศักยภาพ

                   ๑๑.๒ ครูมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอ (ภาคผนวก ทท – สส)

                   ๑๑.๓ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทร่วมกันพัฒนาโรงเรียน (ภาคผนวก ก – ง)

                   ๑๑.๔ โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (ภาคผนวก จ, ซ – ว)

๑๒.รูปแบบวิธีประชาสัมพันธ์

                   ๑๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่าเว็ปไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๒ (ภาคผนวก ฉฉฉ)

                   ๑๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการประชุมผู้ปกครองและการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคผนวก ก – ง และ ณ)

                   ๑๒.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียนสุวรรณ www.watsuwan.ac.th (ภาคผนวก ชชช)

                   ๑๒.๕ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ Gotoknow (ภาคผนวก )