title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

    โรงเรียนธัญบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ๒  ตำแหน่ง  คือ

๑.  เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและเว็บไซต์  กลุ่มบริหารทั่วไป   จำนวน ๑  อัตรา

๒. พนักงานขับรถ  จำนวน  ๒  อัตรา     

    (ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว)