title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งครูผู้สอนเอกพลศึกษา

ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล วิชาเอก
๐๐๑ นางสาวนิภาพร  ฮวดรักษา พลศึกษา
๐๐๒ นายโยธิน  ฉายแสง พลศึกษา
๐๐๓ นางสาววรัญญา  สายแสง พลศึกษา

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙  

เวลา  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.    สอบข้อเขียน

                          ๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป

                          ๒.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

เวลา  ๑๓.๐๐ น.          สอบสัมภาษณ์