banner68 2

title menu 1

title menu 2

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

page

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดการพัฒนาเครือข่ายผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาส 22 โรงเรียน ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด จำนวน 210 คน ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่  24-25  สิงหาคม 2560 ณ  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร