banner68 2

title menu 1

title menu 2

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

page

          สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานการพัฒนาการใช้การศึกษาทางไกล DLIT,DLTV,ETV เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่  25  สิงหาคม  2560