online nisit

title menu 1


title menu 11

 

title menu 3

title menu 2

title menu 5

title menu 8

title menu 7

page

           ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพิ่มความรู้ ทักษะ และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง ณ ค่ายลูกเสือนครนายกบ้านกลางเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

<<<ชมภาพทั้งหมด>>>