banner68 2

title menu 1

title menu 2

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

 

 

เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมา และวางแผนในการดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีคณะครูและตัววแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม และนำเสนอแนวคิดในการดำเนินการ

28