title menu 1

title menu 2

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

24

เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2560 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปท.๒ นำ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปทุมธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมจำรูญ นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัดก็นำคณะครูและนักเรียนออกกำลังกายตามนโยบายดังกล่าว   เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของข้าราชการและนักเรียนทุกคนมีความเข้มแข็งและแข็งแรง และเพิ่มพลังในการทำงาน