title menu 1

title menu 2

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

23 60

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการรับส่งข้อสอบฯส่งมอบแบบทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชั้น ป. ๖ และ ม.๓   ของ ศูนย์สอบปทุมธานี เขต 2 ให้แก่ สทศ. เรียบร้อยแล้ว