เมนคมอปฏบตงาน

๑.กลุ่มอำนวยการ  <<คู่มือจาก  สพฐ

          -  คู่มือมาตรฐานเขต  ภาคผนวก1  ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3

          -  คู่มืองานสารบัญ

          -  คู่มืองานประชาสัมพันธ์

          -  คู่มืองานประชุม

          -  คู่มืองานอาคารสถานที่

          -  คู่มืองานสวัสดิการและสวัสดิภาพ

 

๒.กลุ่มนโยบายและแผน <<คู่มือจาก  สพฐ.  

          - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน วิเคราะห์งบประมาณ ของนาง เสมอใจ  ธิไชย

          - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน  วิเคราะห์งบประมาณ ของนางกรรณิการ  เถาปฐม   

          

๓.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  <<คู่มือจาก  สพฐ

          -   คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว

          -   คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎ หรือไม่มีสัญชาติไทย

        -  แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน

 

๔.กลุ่มบริหารงานบุคคล  <<คู่มือจาก  สพฐ  

การขออนญาตไปตางประเทศ คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตไปต่างประเทศ                                                           
การเตรยมความพรอมพฒนา

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม    ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

รกษาการในตำแหนง คู่มือการปฏิบัติงาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
 การลาออกจากราชการ  - คู่มือการปฏิบัติงาน การลาออกจากราชการ
 การทำบตรประจำตว  - คู่มือการปฏิบัติงาน การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รบรองเงนเดอน  คู่มือการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 เครองราช  คู่มือการปฏิบัติงาน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การขอหนงสอรบรองสทธในบำเนจตกทอด  คู่มือการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับรองสิทธในบำเน็จตกทอด
 การเลอนขนเงนเดอนและคาตอบแทนพเศษ

 คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครู 

     และบุคลากรทางการศึกษา

 การยาย  - คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 0001  - คู่มือการดำเนินงานเลขานุการ กศจ.

 

๕. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          - คู่มือครูกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

๖.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  <<คู่มือจาก สพฐ.

          - การเบิกจ่ายเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1  2  3  <<คลิก

 

๗.กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  <<คู่มือจาก สพฐ.

 

๘.หน่วยตรวจสอบภายใน  <<คู่มือจาก สพฐ.

          - แผนผังการปฏิบัติงาน 

          - คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

          - ขั้นตอนการให้บริการงานตรวจสอบภายใน

         - รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560(30 กันยายน 2560)

 

๙. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

         - คู่มือกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารคู่มือกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

  คู่มือการดำเนินการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้าน DLTV,DLIT , ระบบเครือข่าย Internet 

     

 

 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

การขอหนงสอรบรองเงนเดอน ผรบบำนาญ 001

การขอหนงสอรบรองบำเหนจคำประกน ผรบบำนาญ 001

 กลุ่มนโยบายและแผน

Slideไไไ1

Slideไไไ2

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

กลุ่มอำนวยการ

การขอหนงสอยนยอมการหกเงนเดอน

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0001ขออนญาตจดการศกษาพนฐานโดยครอบครว

 

destfilename 0destfilename 1destfilename 2

 itec
 

b 14

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พ.ศ. 2561 

 

ปฏิญญาเขตสุจริ

 

ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน

 

1.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพฐ. click

  

2.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ปทุมธานี เขต 2 (2561) click

 

3.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ปทุมธานี เขต 2 (2562)  click

 

4.ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนง click 

 

5.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2562 click

 

 

วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

1.คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง click

 

2.บันทึกเชิญคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม click

 

3.รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง click

 

 

4.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2561 click

 

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

1.แผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559-2563 click

 

 

2.แผนปฏบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 click

 

3.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561  click

 

4. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 click

 

 

 

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

b 16

 

ptt2 1

protect


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

dw
   ที่           รายชื่อโรงเรียน           ดาวน์โหลด      ที่                 รายชื่อโรงเรียน      ดาวน์โหลด 
   1 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร   dw1    35 วัดลาดสนุ่น  dw1
   2 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม   dw1    36 วัดลานนา  dw1
   3 ทองพูลอุทิศ   dw1    37 วัดสมุหราษฎร์บํารุง  dw1
   4 ธัญญสิทธิศิลป์  dw1    38 วัดสุวรรณ  dw1
   5 วัดขุมแก้ว  dw1    39 วัดโสภณาราม  dw1
   6 วัดเขียนเขต  dw1    40 วัดอดิศร  dw1
   7 วัดนาบุญ  dw1    41 สหราษฎร์บํารุง  dw1
   8 วัดมูลจินดาราม  dw1    42 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)  dw1
   9 วัดสระบัว  dw1    43 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)  dw1
  10 วัดแสงสรรค์  dw1    44 ชุมชนบึงบา  dw1
  11 วัดอัยยิการาม  dw1    45 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์  dw1
  12 กลางคลองสิบ  dw1    46 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์  dw1
  13 เจริญดีวิทยา  dw1    47 นิกรราษฎร์บูรณะ  dw1
  14 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม  dw1    48 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา  dw1
  15 ชุมชนวัดทำเลทอง  dw1    49 วัดจตุพิธวราวาส  dw1
  16 ร่วมจิตประสาท  dw1    50 วัดจุฬาจินดาราม  dw1
  17 ร่วมใจประสิทธิ์  dw1    51 วัดเจริญบุญ  dw1
  18 รวมราษฎร์สามัคคี  dw1    52 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล  dw1
  19 วัดกลางคลองสี่  dw1    53 วัดนพรัตนาราม  dw1
  20 วัดเกตุประภา  dw1    54 วัดปทุมนายก  dw1
  21 วัดคลองชัน  dw1    55 วัดโปรยฝน  dw1
  22 วัดแจ้งลําหิน  dw1     56 วัดพวงแก้ว  dw1
  23 วัดชัยมังคลาราม  dw1    57 วัดราษฎรบํารุง  dw1
  24 วัดดอนใหญ่  dw1    58 วัดศรีคัคณางค์  dw1
  25 วัดทศทิศ  dw1    59 วัดศรีสโมสร  dw1
  26 วัดธัญญะผล  dw1    60 วัดสอนดีศรีเจริญ  dw1
  27 วัดนิเทศน์  dw1    61 วัดสุขบุญฑริการาม  dw1
  28 วัดประชุมราษฏร์  dw1    62 วัดแสงมณี  dw1
  29 วัดประยูรธรรมาราม  dw1    63 ศาลาลอย  dw1
  30 วัดปัญจทายิกาวาส  dw1    64 แสนจําหน่ายวิทยา  dw1
  31 วัดพิรุณศาสตร์  dw1    65 แสนชื่นปานนุกูล  dw1
  32 วัดพืชอุดม  dw1    66 หิรัญพงษ์อนุสรณ์  dw1
  33 วัดโพสพผลเจริญ  dw1    67 อยู่ประชานุเคราะห์  dw1
  34 วัดมงคลรัตน์  dw1

f2