b 14

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พ.ศ. 2561 

 

ปฏิญญาเขตสุจริ

 

ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน

 

1.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพฐ. click

  

2.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ปทุมธานี เขต 2 (2561) click

 

3.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ปทุมธานี เขต 2 (2562)  click

 

4.ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนง click 

 

5.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2562 click

 

 

วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

1.คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง click

 

2.บันทึกเชิญคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม click

 

3.รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง click

 

 

4.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2561 click

 

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

1.แผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559-2563 click

 

 

2.แผนปฏบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 click

 

3.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561  click

 

4. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 click

 

 

 

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

b 16