ผู้บริหาร สพป.ปทุมธานี เขต 2

.

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน

.

1 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการ สพป.ปท.2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

.

2 นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ปท.2 กลุุ่่มบริหารงานบุคคล

.

3 นายพงษ์เพชร เพชรนิล รองผู้อำนวยการ สพป.ปท.2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

.

4 นายสมเกียรติ ชิดไธสง รองผู้อำนวยการ สพป.ปท.2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

.

5 นายวินัย ยงเขตรการณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ปท.2 กลุ่มนโยบายและแผน

.

6 นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ปท.2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

.

7 นายวิรุฬ แสงงาม รองผู้อำนวยการ สพป.ปท.2 กลุ่มอำนวยการ

.

8 นายธาตรี ธารีเกษ รองผู้อำนวยการ สพป.ปท.2 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

.

9 นายวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สพป.ปท.2 กลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา

.

       

.

ผู้บริหาร กลุ่มงานภายใน สพป.ปทุมธานี เขต 2

.

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน

.

1 นางสาวศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุุ่่มอำนวยการ

.

2 นางนพวรรณ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

.

3 นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน

.

4 นางสาวณัฐชนก วงศ์วรรณดี ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มบริหารงานบุคคล

.

5 นายวันชัย ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

.

6 นางฉวีวรรณ สุขสุนัย ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

.

7 นางวิไลวรรณ อ่อนศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มส่่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

.

8 นางสาวดวงเพชร์ นาคเกษม ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน

.

9 นายวิจารณ์ ดานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา