พิมพ์
หมวด: ข้อมูลพื้นฐาน
ฮิต: 2042

เมนคมอปฏบตงาน

๑.กลุ่มอำนวยการ  <<คู่มือจาก  สพฐ

          -  คู่มือมาตรฐานเขต  ภาคผนวก1  ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3

          -  คู่มืองานสารบัญ

          -  คู่มืองานประชาสัมพันธ์

          -  คู่มืองานประชุม

          -  คู่มืองานอาคารสถานที่

          -  คู่มืองานสวัสดิการและสวัสดิภาพ

 

๒.กลุ่มนโยบายและแผน <<คู่มือจาก  สพฐ.  

          - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน วิเคราะห์งบประมาณ ของนาง เสมอใจ  ธิไชย

          - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน  วิเคราะห์งบประมาณ ของนางกรรณิการ  เถาปฐม   

          

๓.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  <<คู่มือจาก  สพฐ

          -   คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว

          -   คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎ หรือไม่มีสัญชาติไทย

        -  แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน

 

๔.กลุ่มบริหารงานบุคคล  <<คู่มือจาก  สพฐ  

การขออนญาตไปตางประเทศ คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตไปต่างประเทศ                                                           
การเตรยมความพรอมพฒนา

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม    ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

รกษาการในตำแหนง คู่มือการปฏิบัติงาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
 การลาออกจากราชการ  - คู่มือการปฏิบัติงาน การลาออกจากราชการ
 การทำบตรประจำตว  - คู่มือการปฏิบัติงาน การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รบรองเงนเดอน  คู่มือการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 เครองราช  คู่มือการปฏิบัติงาน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การขอหนงสอรบรองสทธในบำเนจตกทอด  คู่มือการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับรองสิทธในบำเน็จตกทอด
 การเลอนขนเงนเดอนและคาตอบแทนพเศษ

 คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครู 

     และบุคลากรทางการศึกษา

 การยาย  - คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 0001  - คู่มือการดำเนินงานเลขานุการ กศจ.

 

๕. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          - คู่มือครูกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

๖.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  <<คู่มือจาก สพฐ.

          - การเบิกจ่ายเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1  2  3  <<คลิก

 

๗.กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  <<คู่มือจาก สพฐ.

 

๘.หน่วยตรวจสอบภายใน  <<คู่มือจาก สพฐ.

          - แผนผังการปฏิบัติงาน 

          - คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

          - ขั้นตอนการให้บริการงานตรวจสอบภายใน

         - รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560(30 กันยายน 2560)

 

๙. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

         - คู่มือกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารคู่มือกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

 

  คู่มือการดำเนินการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้าน DLTV,DLIT , ระบบเครือข่าย Internet