พิมพ์

contact 1

 

   เบอร์โทรศัพท์ภายใน สพป.ปทุมธานี เขต 2

ผอ.สพป.ปท.2                       092 284 6479

เบอร์กลาง                            0 2523 3348 , 0 2523 3468

                                         0 2523 3478 , 0 2523 3514

FAX (อำนวยการ)                   0 2532 4829

FAX (บริหารงานบุคคล)            0 25324828

FAX (บริการการเงินฯ)              0 2531 1360

FAX (นโยบายและแผน)            0 2523 3531

  เบอร์ต่อกลุ่มต่าง ๆ

       0               โอเปอร์เรเตอร์

101              ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2

102              อำนวยการ

103              รอง ศน.  และ  ผอ.กลุ่ม ศน.

105              หน้าห้อง

106              อำนวยการ

107              บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

108              บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

109              บริหารงานบุคคล

110              นโยบายและแผน

111              ส่งเสริมการจัดการศึกษา

112              นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

113              ตรวจสอบภายใน

114              บริหารงานบุคคล

115              ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

117              บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

118              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

119              บริหารงานบุคคล

121              ส่งเสริมการจัดการศึกษา

122              นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

123              ยานพาหนะ

contact 2