ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้กรอกข้อมูลในระบบ E-mis ด่วน นะค่ะ  โดยเฉพาะข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)
1. ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
2. วัดเขียนเขต
3. ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
4. แสนชื่นปานนุกูล
5. วัดศรีสโมสร
6. ศาลาลอย
7. วัดโสภณาราม
8. ร่วมใจประสิทธิ์
9. วัดทศทิศ
เว็บไซต์ที่ใช้กรอกข้อมูล    http://data.bopp-obec.info/emis