เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่น 3 ปีการศึกษา 2556

       ขอเลื่อนการประชุมครูปฐมวัย ตามหนังสือที่ ศธ 04087/ว1203 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556  จากเดิมวันที่ 3-4 มิถุนายน 2556 เป็นวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2556 สถานที่โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บัญชีรายชื่อ
                                     โรงเรียนนำร่องโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3  ปีการศึกษา 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกลางคลองสิบ ลำลูกกา  
2 โรงเรียนวัดเกตุประภา ลำลูกกา  
3 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน ลำลูกกา  
4 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำลูกกา  
5 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา  
6 โรงเรียนวัดทศทิศ ลำลูกกา  
7 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ลำลูกกา  
8 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา  
9 โรงเรียนวัดพืชอุดม ลำลูกกา  
10 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำลูกกา  
11 โรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุง ลำลูกกา  
12 โรงเรียนวัดโสภณาราม ลำลูกกา  
13 โรงเรียนสหราษฏร์บำรุง ลำลูกกา  
14 โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฎร์บำรุง) หนองเสือ  
15 โรงเรียนนิกรราษฏร์บำรุงวิทย์ หนองเสือ  
16 โรงเรียนนิกรราษฏร์บูรณะ หนองเสือ  
17 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม หนองเสือ  
18 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองเสือ  
19 โรงเรียนวัดพวงแก้ว หนองเสือ  
20 โรงเรียนวัดแสงมณี หนองเสือ